fbpx

Proces produkcji

Proces produkcji w RamBase to wsparcie całego procesu. Od rejestrowania zasobów, przez planowanie, produkcję, po dokumentację. RamBase rejestruje części, maszyny, operacje i personel. Dzięki temu wiesz dokładnie jakie zasoby i ile z nich zostały wykorzystane w procesie produkcji. System pozwala je definiować i konfigurować, a także rejestrować prowadzone operacje. Dzięki wersjonowaniu i aktualizacji treści system ułatwia utrzymanie struktur produkcyjnych. RamBase wspiera również planowanie produkcji, aby towary były wyprodukowane zawsze na czas i w pożądanej jakości.

Proces produkcji jest rejestrowany w systemie, aby zapewnić identyfikowalność w ramach czynników produkcji, która jest podstawą do wystawienia faktury. System pozwala na administrację wytwarzanymi lub modyfikowanymi towarami przypisując im informacje dotyczące czynników produkcji czy numery seryjne.

RamBase obserwuje i kontroluje koszty towarów. Monitoruje również zużycie zasobów, umożliwiając dokładną wycenę kosztu całkowitego. System obsługuje także odchylenia. Dodatkowo ułatwia zarządzanie i administrowanie dokumentacją, w tym instrukcjami obsługi, certyfikatami produktów i pomiarów.

Proces produkcji – główne funkcjonalności w RamBase

 • Zasoby produkcyjne (tworzenie, konfiguracja, aktywacja),
 • Operacje wewnętrzne i zewnętrzne (tworzenie, konfiguracja, aktywacja),
 • Zarządzanie strukturą,
 • Zlecenia produkcyjne (planowanie, przygotowanie, tworzenie),
 • Utrzymanie minimalnego poziomu zapasów,
 • Priorytetyzacja produkcji,
 • Łączenie zamówień,
 • Testy i kontrola jakości,
 • Śledzenie produkcji,
 • Zarządzanie jakością i reklamacje.

  Umów się na bezpłatną prezentację systemu
  Więcej
  Więcej

  Obszar roboczy produkcji

  Moduł produkcji daje widok „statusu” fabryki i jej bieżących działań. Narzędzie dostarcza informacji o kluczowych danych, takich jak wartość wytworzona, wydajność dostawy, aktywność zasobów, opóźniona produkcja i wartość opóźnionej produkcji, wykorzystanie mocy produkcyjnych, narzędzia pomiarowe, raporty. To narzędzie ma zastosowanie zarówno dla CEO, jak i dla zarządzania produkcją.

  Zasoby w produkcji

  Pod względem produkcji zasób może być maszyną, obszarem montażu lub zasobem zewnętrznym, które mogą wykonać zadanie w ramach realizacji zlecenia pracy produkcyjnej. Zasoby w RamBase należy skonfigurować przed ich użyciem w procesie produkcyjnym.  Zasoby są konfigurowane przed ich implementacją. W systemie możliwe jest konfigurowanie nowych zasobów i przygotowanie ich do użycia. Możliwa jest także zmiana konfiguracji już istniejących zasobów.

  Zasobom można przypisać różne parametry, których można użyć do filtrowania i śledzenia danego zasobu. Wśród tych parametrów są m. in. klasyfikacja, stawka godzinowa, pojemność i wydajność operacyjna.

  Podczas klasyfikacji zasobów można określić charakter zasobu. Możliwe jest również zdefiniowanie grupy zasobów. Grupą zasobów mogą być podobne zasoby, które działają jako alternatywy względem siebie, takie jak zestaw podobnych maszyn lub grupa pracowników.

  RamBase pozwala na określenie pojemności zasobów, aby uniknąć podwójnych rezerwacji oraz następujących opóźnień i nierównowagi zasobów. Na przykład, jeśli znana jest dostępna wydajność w fazie planowania, można podać zarówno oczekiwany czas rozpoczęcia, jak i zakończenia zlecenia produkcyjnego.

  RamBase pozwala na:

  • Tworzenie nowych zasobów - po zakupie nowej maszyny lub skonfigurowaniu nowego stanowiska testowego / obszaru montażowego można zdefiniować je jako zasoby.
  • Konfigurowanie zasobu.
  • Aktywowanie zasobu - po skonfigurowaniu zasób musi zostać aktywowany, aby zaczął działać.

  Operacje

  Operacja jest pojedynczym zadaniem w szeregu zadań w procesie produkcyjnym. Proces produkcyjny może również składać się tylko z jednej operacji. Operacja zwykle składa się z pracy i części. Operacja musi zostać zdefiniowana i skonfigurowana. Tak jak w przypadku zapasów RamBase pozwala na konfigurowanie nowych operacji oraz ponowne konfigurowanie już istniejących.

  Operacja w RamBase może być sklasyfikowana jako testowa, produkcyjna, pakietowa lub zewnętrzna. System wycenia koszty operacji zgodnie z produkcją, w której jest ona używana. Możliwe jest również ustalenie specyficznej ceny operacji dla danego klienta. RamBase wycenia koszty na podstawie czasu użytkowania operacji, który zazwyczaj różny jest od czasu produkcji. Bierze pod uwagę czas przygotowania i czas zakończenia, który sumuje się do czasu używanego w danej operacji.

  Z RamBase można tworzyć nowe operacje, konfigurować działania oraz aktywować operacje. Operacje mogą być również powiązane z konkretnymi zasobami.

  RamBase pozwala również na skonfigurowanie zewnętrznego prowadzenia operacji. Obsługuje zarówno model, w którym podmiot zewnętrzny przeprowadza operację w firmie oraz gdy operacja jest wysyłana poza firmę.

  Zarządzanie strukturami

  Strukturę produktu można zdefiniować jako zawartość produkcji, połączenie części i operacji, które są łączone w celu wytworzenia towarów.

  RamBase umożliwia określanie struktury produktu lub treści produkcji dla różnych towarów. Pozawala również na określanie różnych struktur (wersjonowanie) dla tych samych produktów (Przykład: jeden określony komputer składa się z określonego rodzaju części i operacji, podczas gdy inne mają różne części. Częściami w tej sytuacji są płyta główna, zasilacz i ekran, podczas operacji montażu i pakowania. Produkt do monitorowania może otrzymywać aktualizacje, w przypadku których niektóre części są zmieniane na lepsze, pozostając jednocześnie oryginalnym produktem do monitorowania). RamBase pozwala na modyfikację struktury produktu.

  W RamBase nie tylko określa się strukturę produktu. Możliwe jest również dodawanie załączników (np. rysunków, instrukcji, specyfikacji) połączonych ze strukturą.

  Planowanie

  Dzięki funkcji planowania możliwe jest optymalne wykorzystanie zdolności zasobów produkcyjnych i dostarczenie produktu przed upływem ostatecznego terminu realizacji zamówienia. W tym celu RamBase identyfikuje i zestawia potrzeby produkcyjne oraz rejestruje zamówienia produkcyjne.

  Proces planowania obejmuje kolejno identyfikację, kategoryzację i ustalenie priorytetów dla potrzeb produkcyjnych. Priorytetyzacja obejmuje zasoby, takie jak maszyny, personel i wszelkie zasoby zewnętrzne. Informacja o planowanej dacie dostawy jest następnie przekazywana do działu handlowego.

  Faza planowania może również skutkować połączeniem kilku zamówień klientów dotyczących tego samego produktu, które zostaną połączone i wyprodukowane w tym samym cyklu produkcyjnym. Umożliwia to obniżenie kosztów produkcji i wcześniejszą realizację zamówień.

  RamBase wspiera zadania istotne dla procesu produkcji. Pozwala na:

  • Tworzenie zleceń produkcyjnych, które są identyfikowane poprzez zamówienia klienta lub kierownika magazynu.
  • Planowanie zleceń produkcyjnych na podstawie priorytetów, wykorzystania czasu i ceny kosztu w stosunku do ceny sprzedaży.
  • Przygotowywanie zleceń produkcyjnych - zamówienia produkcyjne gotowe do uruchomienia należy zamówić, zwalniając je dla zaangażowanych zasobów.

  Minimalny poziom zapasów

  RamBase kontroluje minimalny poziom zapasów konieczny dla produkcji. Moduł pokazuje wymagane minimalne zapasy danego artykułu, których firma potrzebuje w codziennej pracy. Jeśli zapasy spadną poniżej podanej ilości, zostaną automatycznie wskazane jako konieczne do zamówienia.

  Obsługa procesu produkcyjnego

  W ramach procesu produkcyjnego może powstać gotowy produkt lub produkt przetworzony.

  RamBase w planowaniu produkcji uwzględnia fazy produkcji oraz konieczność przygotowania zasobów i operacji (np. rozgrzewanie maszyn, programowanie maszyn, ich konserwacja czy przygotowanie pracowników, którzy muszą przeczytać instrukcje obsługi, rysunki lub inną odpowiednią dokumentację).

  Faza produkcji jest również podzielona na etapy. Każdy krok jest wprowadzany do systemu, który umożliwia śledzenie procesu produkcji. RamBase rejestruje czas przeznaczony na produkcję w tym na kompletacje, pomiary, testy jakości i inne działania. System rejestruje wykorzystane godziny pracy, zużyte zasoby i odebrane towary/komponenty z magazynu. Pozwala na prowadzenie testów i kontrolę jakości.

  System, uwzględniając rejestrowane elementy oraz koszty towarów, tworzy przegląd całkowitego kosztu wytworzenia produktu. Kombinacja kosztów surowców, przepracowanych godzin i marży zysku daje podstawę dla określenia ceny sprzedaży.

  RamBase umożliwia tworzenie kolejki priorytetowej wykonywanych zadań, które są wybierane według określonych kryteriów.